Gode råd til udøvere

Gode råd og viden om håndtering af vrede og konflikter

Denne side giver information og gode råd til vrede og håndtering af konflikter. Du kan blandt andet læse om hvilke kropslige reaktioner og tankemønstre stærke følelser som vrede kan sætte i gang.

Viden om vold og følelser

 

VREDE 

Vrede er en følelse på lige fod med andre følelser, vi har. I vrede indgår følgende elementer:

– Følelsen: Følelse af ophidselse og måske hævnlyst. Vrede kan opleves med forskellig intensitet lige fra følelsen af irritation til følelsen af arrigskab.

– Tankemønstre: De tanker der er med til at gøre en vred samt de tanker der opstår på baggrund af vreden. Det er typisk tanker, der kredser om, at man er blevet uretfærdigt behandlet og tanker om, hvordan man kan ramme den anden og opnå genoprejsning.

– Fysiologi: De kropslige reaktioner, der knytter sig til vrede.

– Adfærd: Den måde hvorpå, man i sin handling udtrykker vrede (se under aggression).

Følelsen vrede opstår som en forsvarsreaktion på noget, som man mere eller mindre bevidst opfatter som truende. Vrede kan også opstå, fordi man oplever at blive forhindret i at opnå vigtige mål. Først når du er rolig kan du give udtryk for din vrede.

 

AGGRESSION

Aggression definerer vi i Dialog mod Vold som den adfærd og handlinger, man udviser, når man er vred. Aggressiv adfærd kan være verbal, nonverbal, fysisk truende eller decideret voldelig rettet mod en selv, andre eller materielle ting.

Når man oplever sig truet og derfor indtager en forsvarsposition, rettes al opmærksomhed mod den eller det, der har vækket vreden i os. Vi puster os op, gør os større, spænder musklerne, pulsen stiger, vi taler måske højere, går tættere på den vi er vrede på, og vi lægger ikke mærke til, hvad vi selv tænker, hvordan vi har det i kroppen eller om der kunne være noget, der viste, at der ikke var grund til at reagere så kraftigt.

Denne adfærd vil typisk udløse, at den vi retter vreden imod også går i forsvarsposition og puster sig op, taler højere m.v.

En måde at dæmpe egen og andres aggression på, er at bevæge sig væk fra modparten, tale lavere, måske tie helt stille, rette opmærksomhed mod egen krop og tanker og forsøge at spænde mindre i muskulaturen.

Kropslige reaktioner

 

KROPPENS MÅDE AT REAGERE PÅ

Kroppen reagerer spontant og automatisk på fare og når vi oplever, at vi er truet. Reaktionen kan enten være at fryse, flygte eller ‘bekæmpe’. Det første skridt mod en bedre håndtering af din vrede er at forstå din krop og dens signaler.

Hvad sker der i din krop, når du oplever vrede? Hvad gør du når du er vred? Kan du genkende dig selv i nogle af de eksemplerne til højre?

Der er flere grunde til at blive bevidst om kroppens reaktionsmønster, når du er vred.

Undersøgelser har blandt andet vist, at vrede og aggression på længere sigt kan forhøje risikoen for hjerte-kar-sygdomme, depression samt forringe din evne til at håndtere stress effektivt. Kronisk vrede kan derfor påvirke både dit fysiske og psykiske velbefindende.

Når kroppen reagerer ved at gå i ’angrebs-position’, er det mere sandsynligt, at din vrede vil eskalere – og det kan være et problem, hvis vreden kommer til udtryk i voldelig adfærd.

 

VREDENS FYSISKE UDTRYKSFORMER

Dine kropslige reaktioner kan forstærke følelsen af vrede og dermed blive en del af en ’ond cirkel’, hvor netop de kropslige reaktioner øger sandsynligheden for, at du fastlåses i et mere og mere voldeligt udtryk. Det fører til, at vreden og aggressionen får mere ’luft’ til at blive udtrykt på en grænseoverskridende, impulsiv og til tider ubehersket måde.

Derfor er det også relevant, at du forholder dig til disse signaler. Det vil sige blive bevidst om, hvad dit kropssprog og din ikke-mundtlige kommunikation signalerer. Dit kropssprog kan nemlig være med til at tilspidse din oplevede vrede, idet din modpart reagerer på din fysiske fremtræden.

Eksempler på kroppens måder at reagere på, når du bliver vred

Vredens forskellige fysiske udtryksformer

Værktøjskassen – øvelser til at håndtere vreden

KONFLIKTTRAPPEN

Konflikttrappen beskriver udviklingsforløbet i en konflikt. Trappen er et godt redskab til at blive bevidst om de enkelte faser i konfliktsituationer  og til at blive opmærksom på, hvordan en konflikt kan gribes an. Ved brug af konflikttrappen kan du få nogle ideer til, hvordan du kan løse konflikter på de enkelte trin og på den måde nedtrappe uoverensstemmelser.

Konflikttrappen findes her

LYNKORT

Ved brug af lynkortet kan du blive bevidst om situationer, der udløser din vrede samt de tankemønstre og kropslige reaktioner du får, når du bliver vred. Lynkortet er et redskab, der gør dig opmærksom på dit vredesmønster og hvordan du kan håndtere din vrede konstruktivt. Kortet udfyldes af dig selv og er til eget brug. Find eksempel på hvordan et lynkort kan udfyldes: her.

Lynkortet findes her