Graviditet og familieforøgelse er en sårbar tid for mange kvinder og familier. For nogle par kan det også betyde, at voldsomme konflikter eller vold eskalerer i forholdet. Det har store konsekvenser for hele familien og ikke mindst det lille barn. Derfor har Mary Fonden taget initiativ til et nyt projekt, hvor sundhedsplejersker opkvalificeres til at opspore vold, når de besøger familier i barnets første leveår.

Projektet ’Sammen uden vold – Småbørnsforældre’ er et samarbejde mellem Mary FondenOle Kirk’s Fond, AskovFondens indsats Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner.

Gennem projektet udvikles en screeningsmodel specifikt til forældre med helt små børn, som sundhedsplejersker i de fem kommuner opkvalificeres til at bruge.

”Partnervold begrænser sig ikke til slag og blå mærker, derfor er det langtfra altid synligt, når forældre til små børn har konflikter i en grad, hvor det påvirker barnet. Derfor bliver vi nødt til at opspore i højere grad og så tidligt i barnets liv som muligt. Det er det, projektet handler om,” siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

Opsporing og henvisning er essentielt

Mary Fonden og Dialog mod Vold har tidligere udviklet en screeningsmodel til gravide, som i dag bruges af jordemødre på Amager- og Hvidovre Hospital til at opspore vold allerede under graviditeten. Det er erfaringerne herfra og fra forskning, der viser, at screening betyder, at flere par opspores.

Det er samtidig vigtigt, at screeningen ikke står alene. Der skal være klare retningslinjer for videre henvisning både for akutte tilfælde og for par, som ønsker at modtage hjælp sammen. I projektet udvikles også et gruppeforløb, så parrene kan få hjælp i deres egen kommune.

”Jeg er glad for, at vi som del af dette projekt får styrket vores kompetencer og tidlige forebyggelse i forhold til partnervold og voldsomme konflikter i familier. Særligt værdifuldt er det, at vi også får skabt et kommunalt gruppetilbud til de familier, som ønsker at arbejde med deres relationer og konflikter. Vores fælles mål er jo, at færre børn skal opleve at vokse op i familier med partnervold mellem forældrene”, siger Marika Jensen, ledende sundhedsplejerske i Glostrup Kommune

Gruppeforløbet er målrettet begge forældre og fokuserer på konflikthåndtering og på at give forældrene viden om vold. Formålet er at give forældrene redskaber til at forebygge eskalering af deres konflikter, og dermed fremme trivslen hos hele familien og ikke mindst det lille barn.

Vold kan have store konsekvenser

Når børn vokser op i familier med voldsomme konflikter eller vold kan det have konsekvenser resten af deres liv. Forskning viser, at børnene i højere grad er præget af mistrivsel, psykisk sygdom og klarer sig dårligere socialt og fagligt.

”Vi ved, at der er et vindue omkring graviditet og efter fødslen, hvor forældre er mere åbne over for at modtage hjælp. Det er det vindue, vi skal udnytte, for det er vigtigt, at vi sætter tidligt ind, så der er bedre mulighed for at give barnet en tryg begyndelse på livet”, siger direktør i Dialog mod Vold, Jesper Rønn-Simonsen.

Projektet kører indtil 2025 i de fem pilotkommuner, hvor både screeningsmodellen og gruppeforløb evalueres løbende med henblik på efterfølgende at blive udbredt til kommuner i hele landet.

Læs mere om projektet her

Sådan hjælper vi familier med vold

Fakta om Vold i Hjemmet

  • Det skønnes, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold i Danmark (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2018)
  • Knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold (Kilde: SFI, 2016)
  • Vold er et stort tabu, og mange formodes aldrig at anmelde volden. Antallet af voldsudsatte kan derfor være endnu højere.
  • Knap 3 ud af 4 voldsudøvere har selv oplevet vold i hjemmet som børn (Kilde: Dialog mod Vold, 2018)
  • Psykisk vold har siden 1. april 2019 været kriminaliseret i straffeloven. Tal fra VIVE viser, at knap 4 ud af 100 kvinder inden for et år har været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Det samme gælder godt 1 ud af 100 mænd (Kilde: VIVE, 2018)
  • En undersøgelse fra Rigshospitalet viste, at 3 % af de gravide havde været udsat for vold inden for det seneste år (Kilde: Rigshospitalet, 2016). Samtidig viser internationale studier, at vold under graviditeten fordobler risikoen for at føde præmaturt eller med lav fødselsvægt
  • I løbet af 2020 boede der 2.294 kvinder på landets kvindekrisecentre. Kvinderne medbragte i alt 2.157 børn (Kilde: LOKK og Danmarks Statistik 2021)