Samarbejdspartnere - Dialog mod vold

Vold i nære relationer har store konsekvenser

Dialog mod Vold kan gennem en samarbejdsaftale med jeres kommune give jer mulighed for at henvise familier direkte til behandling, når der er konstateret vold i familien. Volden kan for eksempel være dokumenteret ved at:

– en kvinde med/uden børn flytter på krisecenter – én eller gentagne gange.

– der er gennemført en § 50-undersøgelse, som bekræfter at der er udøvet vold i familien.

– der er en sag i Børnehuset, som bekræfter at der er udøvet vold eller seksuelle overgreb.

Dialog mod Vold har mangeårig erfaring med kommunale samarbejder om behandling af voldsramte familier. Vi kan derfor både tilbyde behandling af borgere samt træning af personale i identifikation af voldsproblematikker.

Behandlingen hos Dialog mod Vold kan supplere eventuelle andre indsatser til familier, der bidrager til at etablere sikkerhed og tilvejebringe støtte og omsorg.

Vil du høre mere om en eventuel samarbejdsaftale?
Kontakt Jesper Rønn-Simonsen på Jesper.Simonsen@dialogmodvold.dk eller 92 82 26 12

Dialog mod Vold sparer penge

Et år efter gennemført behandling rapporterer 82 % af voldsudøverne, at der ikke har været flere voldsepisoder. 74 % af partnerne kan bekræfte dette.

Dialog mod Vold har fået gennemført beregninger, der viser at der er signifikante besparelser forbundet med at sætte ind med vores behandling, både når der er mild, moderat og grov vold i familien.

Der er tale om enkeltberegninger i SØM. Beregningsmodellen er udviklet i samarbejde med Københavns kommune.

De samlede besparelser pr. familie ligger på mellem 140.000 kr. og 1,8 mio. kr. over en periode på 3 år.

Der er tale om enkeltberegninger i SØM. Beregningsmodellen er udviklet i samarbejde med Københavns kommune.

De anvendte satser er trukket fra SØM, Danmarks Statistik og i enkelte tilfælde – hvor der ikke var nationale tal – Københavns kommunes egne satser.

Beregningerne bygger på tre analytisk generalisérbare casefamilier. De viser at det i alle tre familier giver økonomiske besparelser, når der sættes ind med Dialog mod Volds behandling.

Kontakt Eva Kjer Hansen på Eva.kjer.hansen@dialogmodvold.dk eller 61 48 81 18 for at høre mere om priser og muligheder.

Prisen på Dialog mod Volds behandlingsforløb afhænger af, hvor mange der skal i behandling, om det kun er udøvere eller om partnere og eventuelle børn indgår, samt om der benyttes tolk. Der gives mængderabat ved indgåelse af samarbejdsaftaler på 10 eller flere familier. Mængderabatten bliver større, hvis der er tale om en større aftale på for eksempel 30 familier.

 

SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER VED BEHANDLING

De mulige samfundsmæssige gevinster kan over tid blive langt større. Det handler om at fastholde voksne fra voldsudsatte familier på arbejdsmarkedet som alternativ til en varig overførselsindkomst, hvor volden også fortsat eskalerer. Når volden stopper, reducerer det også behovet for de indsatser, der kan blive nødvendige, når volden har stået på i lang tid, som for eksempel gentagne krisecenterophold, anbringelser af børn og straffesager i retsvæsenet.

Indsatser, der stopper volden, bidrager også til at begrænse omfanget af den negative sociale arv, som vold i hjemmet er forbundet med. 71 procent af de udøvere, der kommer i behandling i Dialog mod Vold, er vokset op i et hjem med vold. Behandling, der stopper vold i familier med børn, kan således reducere omfanget af vold i næste generation, og det skaber en samfundsøkonomisk gevinst.