Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd

I Dialog mod Vold er 90 procent af de voldsudøvere, der kommer i behandling, mænd, og 10 procent er kvinder. Disse og en lang række andre oplysninger om de 872 voldsudøvere, der fra 2010 til 2015 har gennemført behandling i Dialog mod Vold kan læses i rapporten Karakteristik af udøvere i behandling.

Dialog mod Vold har længe haft et ønske om at få mere viden om de par, hvor begge parter udøver vold. Derfor søgte Dialog mod Vold i sommeren 2017 de midler som Ligestillingsministeriet udbød til en undersøgelse af gensidig vold. En femtedel (21%) af de voldsudøvere, vi har haft i behandling, siger, at de også selv har været udsat for vold fra deres partner. Vi ville gerne vide mere om, hvad udsagnene fra denne femtedel dækker over, og derfor søgte vi Ligestillingsministeriets midler til en undersøgelse af gensidig vold. Dialog mod Vold bedriver ikke forskning, så vi spurgte som opdragsgiver forskellige forskningsinstitutioner om de ville stå for en undersøgelse af gensidig vold. Det blev professor Ask Elklit fra Syddansk Universitet, der påtog sig opgaven med at gennemføre undersøgelsen.

Det resulterede i rapporten ’Undersøgelse af indbyrdes vold’ fra Syddansk Universitet, der kan læses her. Rapporten har desværre ført til misvisende overskrifter i flere medier, og det er flere steder kommet til at fremstå som om, kvinder generelt er mere voldelige end mænd.

Generaliseringen om at ’kvinder er mest voldelige’, som rapporten også har medvirket til, er misvisende og problematisk. Det er særligt problematisk i arbejdet for at forebygge vold, hvilket fastlås af en arbejdsgruppe under Voldsobservatoriet, som Dialog mod Vold er en del af.

Arbejdsgruppen under Voldsobservatoriet udtrykker bekymring for de misforståelser, rapporten har givet anledning til i en udtalelse, der kan læses her.

Kvinder udsættes for den groveste vold og påføres mest skade

Alle – inklusiv rapportens forfattere – er enige om, at det primært er kvinder der udsættes for grov vold. Ligesom at det er kvinder der påføres mest fysisk skade, og langt flere kvinder end mænd bliver dræbt af en partner. Det er problematisk hvis en modsat forståelse spreder sig blandt politi, fagfolk og andre myndigheder. Derfor er det afgørende, hvordan den aktuelle undersøgelse af indbyrdes vold, formidles.

Dialog mod Vold arbejder for at stoppe og forebygge alle former for vold og ønsker at hjælpe så mange som muligt med at tage ansvar og stoppe voldelig adfærd, uanset deres køn og uanset hvilken form for vold, de har udøvet. Men det er et faktum, at langt de fleste voldsudøvere (90 procent), som i Danmark søger hjælp er mænd. Derudover er det et faktum, at der i Danmark er næsten tre gange så mange kvinder (33.000) som mænd (13.000) der angiver at have været udsat for fysisk vold fra en partner. Ligesom det er et faktum, at ca. 6 gange så mange kvinder som mænd ender på skadestuen på grund af partnervold. [1]

En inkluderende tilgang til vold i nære relationer

I Dialog mod Vold har vi haft et ønske om at få mere viden om de par, hvor begge parter udøver vold. Vi havde håbet på, at undersøgelsen havde kunnet gøre både fagfolk og myndigheder klogere på, hvad baggrunden og bevæggrundene er i de forhold, hvor begge parter udøver vold. Er det selvforsvar fra kvindens side? Er det eskalerende parforholdskonflikter? I hvilke typer par forekommer der gensidig vold?

Snarere end at formidle svar på disse spørgsmål er debatten kommet til at handle om, hvem der er mest voldelig. Vi skal være de første til at beklage, at rapporten ikke har lykkedes med at bidrage til at skabe en mere nuanceret forståelse af fænomenet gensidig vold.

Afslutningsvis vil vi vende blikket mod den kendte amerikanske maskulinitetsforsker og feminist, Michael Kimmel, som i artiklen ”Gender Symmetry in Domestic Violence” giver sin analyse af debatten i USA og et bud på en inkluderende tilgang til vold i nære relationer:

“Women’s violence toward male partners certainly does exist, but it tends to be very different from that of men toward their female partners: It is far less injurious and less likely to be motivated by attempts to dominate and terrorize their partner” [2]

Det er et samfundsansvar at forstå voldens årsager – herunder kønsaspektet. Vi vil i Dialog mod Vold opfordre til, at vi lærer af den debat, der i 30 år er foregået i USA – frem for at gentage den på ny.

[1] Karin Helweg-Larsen, Vold i nære relationer. omfang, karakter, udvikling og indsats i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2012.

[2]  Michael Kimmel: “‘Gender Symmetry’ in Domestic violence. A Substansive and Methodological Research Review” i Violence Against Women, Vol 8, issue 11, 2002