Ministerbesøg i Dialog mod Vold

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann var mandag formiddag den 16. november på besøg i Dialog mod Vold. Der blev talt om behandlingstilbuddet til voldsudsatte familier og mulighederne for at måle effekten af indsatsen.  Der var også sat fokus på hvordan vi kan afdække den samfundsmæssige gevinst ved at behandle udøvere.

socialminister-i-dmv

Ministeren blev præsenteret for Dialog mod Vold, som er en del af AskovFonden. AskovFonden er en NGO, der siden 1943 har udviklet proaktive sociale indsatser. Dialog mod Vold startede i 2002 som et behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer og deres familier. I dag har Dialog mod Vold afdelinger i København, Aarhus og Odense. Behandlingen varer i op til et år, og er opbygget af moduler, så behandlingen kan tilpasses den enkelte klients behov.

Dialog mod Vold har siden 2002 indsamlet data om klienter og resultatet af behandlingen.  Blandt de udøvere, der kommer i behandling, er 84% mænd og 14 % kvinder, de kommer fra alle samfundslag, og 78% har oplevet vold i barndommen.  Efter endt behandling udøver 75% ikke længere vold mod deres partner. Blandt de resterende 25% har 22,5% udøvet vold i enkeltstående tilfælde, og 2,5% har udøvet vold flere gange, disse bliver derfor tilbudt supplerende behandling.

Regeringen har i sin socialpolitiske strategi fokus på effekten af det sociale arbejde, og det blev derfor et centralt tema for ministerens besøg. I Dialog mod Vold bliver effekten af behandlingen løbende vurderet i et samarbejde mellem behandleren og klienten. Det sker ved hjælp af FIT (Feedback Informed Treatment), et dialogredskab, som også bliver brugt AskovFondens øvrige afdelinger. Dialog mod Vold planlægger også at bruge risikovurdering som et supplerende redskab for at måle effekt..

I forhold til effekten af behandlingen, er det væsentligt også at få undersøgt de samfundsmæssige gevinster ved at behandle udøvere af vold i nære relationer. De langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser af vold i familien bør undersøges på landsplan. Ministeren var enig i, at det vil være væsentligt at få belyst.

Det blev også diskuteret, hvordan Dialog mod Vold fremover kan sikres finansiering til at drive det eksisterende landsdækkende behandlingstilbud. Der er et behov for at udvide kapaciteten, så vi kan nedbringe ventelisten som lige nu er på 98 udøvere.  Der er også behov for at udvide med tilbud om behandling til voldsudsatte familier i områder, der ligger langt fra de nuværende tre afdelinger. Der blev blandt andet diskuteret, om kommunerne i højere grad kan forpligtes til at tilbyde behandling af udøveren som led i indsatsen for at bekæmpe vold i nære relationer.