Metode

Vi arbejder struktureret ud fra veldokumenterede metoder

I Dialog mod Vold arbejder vi med en kombination af effektive terapeutiske metoder

Kognitiv terapi

Det første vi er optaget af er, at volden bliver stoppet. Vi vil i begyndelsen arbejde adfærdsorienteret og fokusere på at finde værktøjer til stoppe volden og i stedet finde alternative løsninger. I de indledende samtaler vil vi derfor fokusere meget på de voldelige episoder, der har været. Vi vil sammen forsøge at forstå, hvilke tanker og følelser der ligger forud for situationerne og derigennem finde værktøjer til i andre lignende situationer at tænke og handle anderledes. I kognitiv terapi arbejder vi med at skabe nye muligheder gennem fokus på vanskelige situationer, og i dem, forholdet mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Ved at ændre på tanker og adfærd, ændres også følelser og kropsfornemmelser og forandring kan finde sted.

Mindfulness – Bevidst nærvær

Nogle gange kan en situation opleves så fastlåst, at det kan være svært at tænke anderledes omkring den. Derfor arbejder vi også med mindfulness. I mindfulness træner vi vores evne til at være bevidst tilstede med vores sansninger, tanker og følelser i det aktuelle øjeblik. Vi arbejder med at opleve vores tanker som tanker og ikke som en virkelighed, vi behøver at handle på. Det giver en frihed i forhold til vores negative tanker, der kan føre til  konflikter og vold. Metoden består af en systematisk træning i nærvær. Vi bruger mindfulness som et supplement til det psykoterapeutiske arbejde.

Narrativ terapi

I grupperne med børn og unge arbejder vi med en narrativ terapeutisk tilgang. Med den narrative tilgang støttes barnet og de unge i at turde fortælle om traumatiske oplevelser. Metoden bygger på at adskille problemet og personen, så det bliver klart for alle at det er problemet, der er problemet og ikke personen, der er problemet. Den narrative tilgang bidrager til at dreje fokus mod færdigheder og kompetencer i første omgang, og på denne måde styrkes den unges identitet til at være noget andet, end problemhistorien. Derved skabes en platform som den unge kan stå på i forhold til at takle problemstillingerne omkring vold.

Mentaliseringsfokuseret parterapi og familiesamtaler

Når vi arbejder med par og familier tager vi udgangspunkt i mentaliseringsbaseret parterapi. Her er fokus især på at øve evnen til at ”se sig selv udefra og den anden indefra”. Til dette formål bruger vi den anerkendende dialog, som er udviklet i Imago-terapien.

Systemisk terapi 
Når vi arbejder med hele familien trækker vi også på systemisk terapi. Her har vi fokus på familiens indbyrdes relationer og på hvordan forandring hos det ene familiemedlem fører til forandringer i hele familien.