Hvad er vold? - Dialog mod vold

Hvad er vold i nære relationer?

Vold kan have mange former. De fleste tænker på fysisk vold, når vold nævnes, men psykisk, materiel, seksuel, digital vold og stalking er mindst lige så relevante voldstyper at have kendskab til.

Partnervold er ikke et skænderi engang imellem. Det er voldelige handlinger, som gentager sig og udøves mod én man har eller har haft et parforhold til.

Betegnelsen ”vold i nære relationer” dækker over partnervold og vold fra forældre mod deres børn. Socialstyrelsen definerer betegnelsen:

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.”

Yderligere information om de forskellige former for vold og især psykisk vold kan findes i denne brochure fra organisationen Lev uden Vold.

Hvad ved vi om vold?

Den største risikofaktor for at blive voldsudøver som voksen, er at opleve vold som barn. Det viser resultaterne fra vores evaluering af klienter der har været i behandling i Dialog mod Vold. 71% er vokset op i hjem med vold og 63% er selv blevet udsat for vold i barndommen.

Omkring 10% af vores udøvende klienter er kvinder. Dette afspejler overordnet kønsfordelingen blandt den gruppe i befolkningen som modtager fældende afgørelser for anmeldelser og sigtelser for volds- og seksualforbrydelser.

I 2017 publicerede Syddansk Universitet en videnskabelig artikel, der tegner en klinisk karakteristik af udøvere af vold i nære relationer i behandling, på grundlag af data fra Dialog mod Vold.

Resultaterne fra undersøgelsen viser generelt at udøvere af vold i nære relationer er en udsat gruppe af mennesker, som alle har komplekse traumer. Artiklen konkluderer at bl.a. angstrelaterede diagnoser og personlighedsforstyrrelser er hyppige blandt udøvere af vold i nære relationer.

Artiklen konkluderer også, at man i behandlingen af disse mennesker må anerkende individualiteten i forskellige udøveres mønstre, og hermed skræddersy en behandlingsplan efter den enkeltes behov, for at opnå et optimalt resultat med behandlingen.

 

TAL OG FAKTA

Tal og fakta

Ca. 82.000 kvinder (mellem 74.000 og 89.000) og 43.000 mænd (mellem 37.000 og 50.000)

udsættes årligt for en af formerne for partnervold (Partnervold i Danmark, VIVE, 2020)

24.000 KVINDER OG 20.000 MÆND

udsættes årligt for fysisk partnervold (SIF, 2020)

HVERT 6. BARN OG MIN. 1 BARN I HVER KLASSE

oplever vold i hjemmet (SFI, 2017)

RISIKOEN FOR VOLD BLANDT 16-24 ÅRIGE ER DOBBELT SÅ HØJ SOM BLANDT VOKSNE

dobbelt så høj risiko for fysisk kærestevold (SIF, 2021)

71% AF UDØVERE

der har været i behandling i Dialog mod Vold, er vokset op i hjem med vold (DMV, 2020)

84% af udøverne angiver, at de ikke har udøvet vold i nære relationer

et år efter endt forløb i Dialog mod Vold