Viden om vold

Vold handler ikke kun om at slå

Vold kan have mange former. De fleste tænker på fysisk vold, når vold nævnes, men psykisk, materiel, seksuel, digital vold og stalking er mindst lige så relevante voldstyper at have kendskab til. På denne side kan du få information om disse forskellige begreber og tilgå relevante fakta og udgivelser, som danner et vigtigt grundlag for Dialog mod Volds behandlingsindsats.

Hvad ved vi om vold?

I 2018 blev den seneste analyse af resultater fra AIM udgivet. Her tegnes en karakteristik af udøvere af vold i nære relationer, der har gået i behandling i Dialog mod Vold. Den største risikofaktor for at blive voldsudøver som voksen, er at opleve vold som barn. Det viser resultaterne fra AIM også: 93,9% har som barn oplevet fysisk vold, og 72,6% har som barn oplevet psykisk vold. Kun 10% af vores udøvende klienter er kvinder. Dette afspejler overordnet kønsfordelingen blandt den gruppe i befolkningen som modtager fældende afgørelser for anmeldelser og sigtelser for volds- og seksualforbrydelser. Du kan læse rapporten her.

I 2017 publicerede Syddansk Universitet en videnskabelig artikel, der tegner en klinisk karakteristik af udøvere af vold i nære relationer i behandling, på grundlag af data fra Dialog mod Vold. Artiklen konkluderer at bl.a. angstrelaterede diagnoser og personlighedsforstyrrelser er hyppige blandt udøvere af vold i nære relationer. Ligeledes konkluderer artiklen at en barndom præget af mishandling har været en afgørende faktor for alle udøvere. Resultaterne fra undersøgelsen viser generelt at udøvere af vold i nære relationer er en udsat gruppe af mennekser, som alle har kompekse traumer. Derfor konkluderer artiklen at man i behandlingen af disse mennesker må anerkende individualiteten i forskellige udøveres mønstre, og hermed skræddersy en behandlingsplan efter den enkeltes behov, for at opnå et optimalt resultat med behandlingen. Du kan tilgå den videnskabelige artikel her med et universitetslogin el. andet. Du kan læse mere om vores behandling her.

Hvad er vold?

Partnervold er ikke et skænderi engang imellem. Det er voldelige handlinger, som gentager sig og udøves mod én man har eller har haft et parforhold til. Betegnelsen ”vold i nære relationer” dækker over partnervold og vold fra forældre mod deres børn. Socialstyrelsen definerer vold i nære relationer således: ”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.” I Dialog mod Vold behandler vi både udøvere af volden, deres partnere og børn. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for vold:

 

Udgivelser

I 2007 udkom Vold i Familien i Danmark, som tegner en beskrivelse af de voldsudøvere, som gik i behandling i Dialog mod Vold mellem 2002 og 2006, og af voldens konsekvenser for de udsatte partnere og børn. Samtidig er bogen en beskrivelse af forekomsten af vold i nære relationer i de lande, som Danmark oftest sammenligner sig med.

I 2004 udkom Dialog mod vold, bare 2 år efter Dialog mod Vold blev til som behandlingstilbud. Bogen tegner en tidlig karakteristik af de udøvere, som har været i behandling her, og den formidler viden om vores metoder og resultater.

TAL OG FAKTA

38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for partnervold (SIF, 2018)

Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet (SFI, 2016)

1.689 kvinder og 1.649 børn har årligt ophold på krisecenter (Socialstyrelsen, 2018)

10.000 piger og 5.500 drenge udsættes for fysisk kærestevold om året (SFI, 2012)

74 % af udøvere, der har været i behandling i Dialog mod Vold, er vokset op i hjem med vold (DMV, 2016)

40 % af de kvinder, der oplever vold i hjemmet, er ledige eller førtidspensionerede (SFI, 2012)

Partnervold koster samfundet mindst 280 millioner kroner årligt (SIF, 2010)