Viden om vold

Vold handler ikke kun om at slå

På denne side kan du få information om vold og andre begreber og finde relevante fakta og udgivelser, som danner et vigtigt grundlag for Dialog mod Volds behandlingsindsats.

Hvad er vold?

Vold kan have mange former. De fleste tænker på fysisk vold, når vold nævnes, men psykisk, materiel, seksuel, digital vold og stalking er mindst lige så relevante voldstyper at have kendskab til.

Partnervold er ikke et skænderi engang imellem. Det er voldelige handlinger, som gentager sig og udøves mod én man har eller har haft et parforhold til.

Betegnelsen ”vold i nære relationer” dækker over partnervold og vold fra forældre mod deres børn. Socialstyrelsen definerer betegnelsen:

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.” 

I Dialog mod Vold tilbyder vi behandling til både udøvere og udsatte; voksne såvel som børn og unge.

Videoen ‘De fem Kærlighedssprog’ du kan se på siden, viser forskellige former for vold i et parforhold, og hvordan vold og kærlighed ofte hænger sammen. Den er til alle, der oplever vold i et parforhold og som har brug for at tale om det. Det gælder både til de personer, der er udsat for vold, og de personer, der udøver vold. Den er lavet af Lev Uden Vold.

Forskellige former for vold


Fysisk vold
er den voldsform, de fleste tænker på, når de hører ordet vold. Det kan være slag, skub, spark og smerte eller skade påført et andet menneske med våben eller andre genstande.

 


Psykisk vold er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer et andet menneske. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den anden. 13 tegn på psykisk vold


S
eksuel vold er at tvinge eller presse et andet menneske til seksuelt samvær, som denne ikke ønsker eller har lyst til.


Digital vold
er at nedgøre, kontrollere eller true et andet menneske gennem telefonen, de sociale medier eller andre digitale veje. Det kan også være at dele nøgenbilleder på nettet.

 


Materiel/økonomisk vold
kan være at ødelægge et andet menneskes ting med det sigte at straffe eller kontrollere vedkommende. Økonomisk vold kan være at fratage eller forhindre et andet menneske adgang til penge, eller stifte gæld i personens navn.


Stalking
er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for et andet menneske.

Hvad ved vi om vold?

 

Den største risikofaktor for at blive voldsudøver som voksen, er at opleve vold som barn. Det viser resultaterne fra vores evaluering af klienter der har været i behandling i Dialog mod Vold. 93,9% har som barn oplevet fysisk vold, og 72,6% har som barn oplevet psykisk vold.

Kun 10% af vores udøvende klienter er kvinder. Dette afspejler overordnet kønsfordelingen blandt den gruppe i befolkningen som modtager fældende afgørelser for anmeldelser og sigtelser for volds- og seksualforbrydelser.

I 2017 publicerede Syddansk Universitet en videnskabelig artikel, der tegner en klinisk karakteristik af udøvere af vold i nære relationer i behandling, på grundlag af data fra Dialog mod Vold.

Resultaterne fra undersøgelsen viser generelt at udøvere af vold i nære relationer er en udsat gruppe af mennesker, som alle har kompekse traumer. Artiklen konkluderer at bl.a. angstrelaterede diagnoser og personlighedsforstyrrelser er hyppige blandt udøvere af vold i nære relationer.

Artiklen konkluderer også at man i behandlingen af disse mennesker må anerkende individualiteten i forskellige udøveres mønstre, og hermed skræddersy en behandlingsplan efter den enkeltes behov, for at opnå et optimalt resultat med behandlingen.

Tal og fakta

38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for
partnervold (SIF, 2018)

Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet (SFI, 2016)

1.689 kvinder og 1.649 børn har årligt ophold på krisecenter
(Socialstyrelsen, 2018)

10.000 piger og 5.500 drenge udsættes for fysisk   kærestevold om året (SFI, 2012)

71 % af udøvere, der har været i behandling i Dialog mod Vold, er vokset op i hjem med vold (DMV, 2020)

40 % af de kvinder, der oplever vold i hjemmet, er ledige eller førtidspensionerede (SFI, 2012)

Partnervold koster samfundet mindst 280 millioner kroner årligt (SIF, 2010)

Udgivelser

I 2020 udkom rapporten Klienterne, volden og effekten af behandlingen. Den giver nyeste karakteristik af voldsudøvere og voldsudsatte partnere, der har været i behandling i Dialog mod Vold. Derudover indgår resultaterne fra en opfølgende undersøgelse efter endt behandling.

I 2018 udkom Karakteristik af voldsudøvere i behandling, som tegner en karakteristik af udøvere af vold i nære relationer, der har gået i behandling i Dialog mod Vold.

I 2007 udkom Vold i Familien i Danmark, som tegner en beskrivelse af de voldsudøvere, som gik i behandling i Dialog mod Vold mellem 2002 og 2006, og af voldens konsekvenser for de udsatte partnere og børn. Samtidig er bogen en beskrivelse af forekomsten af vold i nære relationer i de lande, som Danmark oftest sammenligner sig med.

I 2004 udkom Dialog mod vold, bare 2 år efter Dialog mod Vold blev til som behandlingstilbud. Bogen tegner en tidlig karakteristik af de udøvere, som har været i behandling her, og den formidler viden om vores metoder og resultater.