Dokumentation

Dokumentation af Dialog mod Volds behandlingsforløb

Vores behandling opnår højeste score i national evaluering af lovende praksis. Her kan du blandt andet læse om en international forskningsartikel der beskriver psykologiske profiler blandt vores klienter, og Socialstyrelsens validering af effekten af vores behandling.

VIVE KORTLÆGNING

I 2017 indgik Dialog mod Volds individuelle behandlingsforløb med narrativ metode til børn og unge i en kortlægning, der blev gennemført af VIVE. Vores behandling blev vurderet som den mest lovende praksis i Danmark, når det gælder børn og unge, der har været udsat for overgreb. Du kan se hele kortlægningen her og pixiudgaven her.

SDU VIDENSKABELIG ARTIKEL

Ligeledes i 2017, publicerede Syddansk Universitet en videnskabelig artikel, der tegner en klinisk karakteristik af udøvere i behandling, på grundlag af data fra Dialog mod Vold. Artiklen ”Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence Perpetrators” (Ask Elklit et al., International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2017) kan tilgås bl.a. med et universitetslogin gennem Sage Journals på dette link.

 

SOCIALSTYRELSEN EVALUERING

Socialstyrelsen foretog i 2011 en evaluering af Dialog mod Volds behandlingstilbud til udøvere af partnervold. Konklusionen var at ”…indsatsen i betydelig grad medvirker til at mindske brugen af fysisk og psykisk vold blandt klienterne. De lærer at tage ansvar for deres voldelige handlinger, og forholdet til partneren forbedres for de klienter, som er i et parforhold”. Du kan hente publikationen her.

Metoder og dokumentation

Vi arbejder med evidensbaserede metoder, og vi dokumenterer systematisk effekten af vores behandling. Vi bruger den viden vi indsamler til at videreudvikle vores indsatser, så vi altid leverer den bedst mulige hjælp til dig og din familie.

AIM – ASSESMENT & INTERVENTION MODEL

Effekten af Dialog mod Volds behandling dokumenteres systematisk med metoden AIM, der består af undersøgelser ved opstart og afslutning. Et år efter et endt behandlingsforløb, undersøger vi både ved voldsudøveren, om behandlingen har været effektiv, og ved den eventuelle partner, om dette kan bekræftes. Vi har løbende udgivet rapporter, der giver en karakteristik af udøvere af vold i nære relationer, der har gået i behandling i Dialog mod Vold.

Den nyeste rapport fra 2020 hedder ‘Klienterne, volden og effekten af behandlingen’Rapporten præsenterer nyeste karakteristik af voldsudøvere og voldsudsatte partnere, der har været i behandling i Dialog mod Vold. Derudover indgår resultaterne fra en opfølgende undersøgelse efter endt behandling og effekten af behandlingen. Du kan læse rapporten her.

FIT – FEEDBACK INFORMED TREATMENT

Dialog mod Vold anvender FIT i alle behandlingsforløb. Det betyder at alle, der kommer i behandling, bedes ved hver samtale om at angive, hvordan de har haft det siden sidst, og om samtalen de lige har haft har været nyttig. På den måde sikrer vi at vi systematisk får evalueret, at vi arbejder på den rette måde med det, som den enkelte har brug for.

PSYKOLOGISKE TEST, SCREENINGER OG RISIKOVURDERING

I forbindelse med udredning af klienten og til risikovurdering anvender vi en række standardiserede tests, screeninger og risikovurderingsværktøjer:

  • – SCL-90-R (Symptom Checklist-90-R)
  • – NAS-PI (Novaco Anger Scale and Provocation Inventory)
  • – CTS 2 (Conflict Tactic Scale 2)
  • – SARA (Spousal Assault Risk Assessment)

Vil du vide mere om effekten af vores behandling? Du kan læse mere om beregninger, der viser at vores behandling kan skabe signifikante samfundsøkonomiske besparelser, her.

Rapport fra 2020 om udøvere i behandling hos Dialog mod Vold, deres partnere og effekten af behandlingen. Tryk på billedet for at tilgå rapporten i pdf.