Dokumentation - Dialog mod vold

VI ARBEJDER EVIDENSBASERET

VI ARBEJDER EVIDENSBASERET

VI ARBEJDER EVIDENSBASERET

VI ARBEJDER EVIDENSBASERET

Vi kender vejen til et liv uden vold

I 2011 konkluderede Socialstyrelsen, at Dialog mod Volds indsats i høj grad reducerer både fysisk og psykisk vold blandt klienterne. Forskning både nationalt og internationalt bekræfter, at en opvækst præget af vold udgør den største risiko for at udvikle et voldelig adfærd som voksen. Hele 71% af de voldsudøvere, der har gennemført behandling hos Dialog mod Vold, er selv vokset op i voldelige hjem.

For at bryde denne negative cirkel er det afgørende at gribe ind over for den voldelige adfærd. For at bekæmpe den sociale arv og sikre en barndom uden vold for børn og undgå at den rækker med ind i voksenlivet, er det nødvendigt at tage fat, hvor volden begynder: hos den, der udøver den.

Dokumentation af Dialog mod Volds behandlingsforløb

Vores behandling opnår den højeste score i national evaluering af lovende praksis. Her kan du blandt andet læse en international forskningsartikel der beskriver psykologiske profiler blandt vores klienter, og Socialstyrelsens validering af effekten af vores behandling.

VIVE KORTLÆGNING

I 2017 indgik Dialog mod Volds individuelle behandlingsforløb med narrativ metode til børn og unge i en kortlægning, der blev gennemført af VIVE. Vores behandling blev vurderet som den mest lovende praksis i Danmark, når det gælder børn og unge, der har været udsat for overgreb. Du kan se hele kortlægningen her og pixiudgaven her.

SDU VIDENSKABELIG ARTIKEL

Ligeledes i 2017, publicerede Syddansk Universitet en videnskabelig artikel, der tegner en klinisk karakteristik af udøvere i behandling, på grundlag af data fra Dialog mod Vold. Artiklen ”Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence Perpetrators” (Ask Elklit et al., International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2017) kan tilgås bl.a. med et universitetslogin gennem Sage Journals på dette link.

SOCIALSTYRELSEN EVALUERING

Socialstyrelsen foretog i 2011 en evaluering af Dialog mod Volds behandlingstilbud til udøvere af partnervold. Konklusionen var at ”…indsatsen i betydelig grad medvirker til at mindske brugen af fysisk og psykisk vold blandt klienterne. De lærer at tage ansvar for deres voldelige handlinger, og forholdet til partneren forbedres for de klienter, som er i et parforhold”. Du kan hente publikationen her.

ØVRIGE UDGIVELSER

I 2020 udkom rapporten Klienterne, volden og effekten af behandlingen. Den giver nyeste karakteristik af voldsudøvere og voldsudsatte partnere, der har været i behandling i Dialog mod Vold. Derudover indgår resultaterne fra en opfølgende undersøgelse efter endt behandling.

I 2018 udkom Karakteristik af voldsudøvere i behandling, som tegner en karakteristik af udøvere af vold i nære relationer, der har gået i behandling i Dialog mod Vold.

I 2007 udkom Vold i Familien i Danmark, som tegner en beskrivelse af de voldsudøvere, som gik i behandling i Dialog mod Vold mellem 2002 og 2006, og af voldens konsekvenser for de udsatte partnere og børn. Samtidig er bogen en beskrivelse af forekomsten af vold i nære relationer i de lande, som Danmark oftest sammenligner sig med.

I 2004 udkom Dialog mod vold, bare 2 år efter Dialog mod Vold blev til som behandlingstilbud. Bogen tegner en tidlig karakteristik af de udøvere, som har været i behandling her, og den formidler viden om vores metoder og resultater.