Blog: Forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse!

Forebyggelse af vold i nære relationer har været Dialog mod Volds mærkesag siden vi blev etableret som en afdeling i AskovFonden tilbage i 2001.

Forebyggelse er vores DNA. Vores mission er at nedbringe antallet af voldsudsatte børn, unge og voksne.

Vi ved at voldskurven kan vendes. Det har vi dokumenteret gennem mange års systematisk opfølgning på de voldsudøvere og voldsudsatte vi har haft i behandling; men vi ved også at det kræver en ny politik og en ny lovgivning.

Dialog mod Volds vision – og vores indtrængende bøn til en ny regering – er derfor: Gør ambulant behandling til voldsudøvere til en lovfæstet rettighed så vi kan forhindre gentagen vold og beskytte børn fra at vokse op i et hjem præget af vold. Og lad os få en national strategi med konkrete mål og retningslinjer for kommunernes arbejde med at nedbringe antallet af voldsudsatte. Jeg håber og appellerer til at disse anbefalinger kommer til at indgå i det nye regeringsgrundlag. 

Som det er i dag mangler der i kommunerne både viden, kompetencer og tilgængelighed til specialiserede ambulante tilbud. I en helt ny undersøgelse af kommunernes praksis og indsatser konkluderer Lev Uden Vold, at det især ser kritisk ud i forhold til udøvere af vold i nære relationer. Kun meget få kommuner tilbyder hjælp til borgere, som har en voldelig adfærd mod deres partner eller deres børn. Virkeligheden er desværre, at volden ofte står på i mange år og gentager sig i flere forhold, som kommunen har kendskab til, uden at kommunen griber ind og tilbyder hjælp.

En helt ny tilgang

På trods af at regering efter regering siden 2002 har haft handlingsplaner for at nedbringe omfanget af vold i nære relationer er det ikke lykkedes at få nedbragt antallet af voldsudsatte, snarere tværtimod. 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for fysisk partnervold og omfanget af psykisk partnervold er ca. dobbelt så højt.

Der er behov for en hel ny tilgang! Hvis vi vil nedbringe antallet af voldsudsatte er vi nød til at sætte ind med hjælp til udøvere af vold i nære relationer. De skal have hjælp så tidligt som muligt og det er centralt, at der er hjælp at hente inden de stifter familie og får børn. De skal have hjælp til at stoppe deres voldelige adfærd og støtte til at udvikle alternativer, der ikke gør ondt på deres nære. De skal med andre ord have professionel og specialiseret psykologbehandling eller -rådgivning. Kun på den måde kan vi forhindre at volden gentager sig og at børn skal leve årevis med en voldelig forælder som ingen tager ansvar for at hjælpe.

I Dialog mod Vold håber vi at en ny regering også betyder en ny politik i forhold til vold i nære relationer. Danmark har brug for en politik og en lovgivning der prioriterer forebyggelse af vold i nære relationer. Der er brug for at veldokumenterede specialiserede ambulante behandlingstilbud som Dialog mod Vold bliver permanentgjort (læs, kommer på Finansloven) samt tilføres øget kapacitet, så det sikres, at der er specialiseret og effektiv hjælp som kommunerne kan henvise til.

Jeg krydser fingre

Susanne Nour Magnusson // Direktør i Dialog mod Vold