Behandlingsfasen

De forskellige elementer i behandlingsfasen

Behandling til dig, der er udsat for vold

Hvis du ønsker at blive i forholdet efter volden, eller hvis du har et tæt samarbejde med udøver omkring fælles børn, vil du blive tilbudt et forløb med terapeutiske samtaler. Fokus er på voldens betydning for dig og familien, og på at støtte dig i at tage vare på dig selv og eventuelle børn, samt på at bearbejde det, du har været igennem. Sammen med din behandler laver du din egen værktøjskasse til et liv frit for vold

Fællessamtaler

 

Med jævne mellemrum kan der inviteres til fællessamtaler, hvor både I begge (voldsudøver og voldsudsat) deltager. Fokus er på at sikre at behandlingen er på rette spor.

Enkelte par tilbydes parterapi som en central del af behandlingen. Parterapi kan tilbydes, hvis der bliver taget ansvar for den vold, der har været, og det vurderes at ingen af parterne i jeres forhold er udsat for systematisk kontrol eller fare. Begge parter skal være trygge ved at indgå i parterapi, og det undersøges løbende i individuelle samtaler, om der fortsat er tryghed.

Behandling til dig, der udøver volden

Vi starter med at afdække hvilken betydning volden har for dig og hele din familie, samt at skabe bevidsthed om, hvad der kan have medvirket til at der har været vold, og hvad der vil være hjælpsomt i forhold til at stoppe volden. Der arbejdes med individuelle triggere og på at finde andre måder at håndtere konflikter på. Der arbejdes også med hvordan du kan blive den partner og forælder du ønsker at være. Behandlingen kan bestå af et rent individuelt forløb eller et kombineret individuelt og gruppeforløb.

Er det muligt at inddrage din partner, ekspartner eller børn i behandlingen, vil der sideløbende blive afholdt fælles-, forældre-, og/eller familiesamtaler

Forældresamtaler

Forældresamtaler har fokus på det fælles forældreskab. Som forældre modtager I støtte til at udvikle nye og hensigtsmæssige måder at håndtere konflikter på, samt anden støtte til det fælles forældreskab. Der er fokus på hvordan I bygger en fælles værkstøjskasse til jeres rolle som forældre.

Familiesamtaler

Ved familiesamtalerne deltager du, din partner og jeres eventuelle børn. Der er mulighed for, som familie, at tale om, hvad der er sket i fortiden, og hvordan de enkelte hver især har været påvirket af dette. Samtalerne belyser barnets perspektiv og dets ønsker til forandring i familien. Børnene sætter ord på oplevelser, følelser og tanker, og familien kan tale om fælles håb og drømme for fremtiden. Samtidig giver samtalen dig, der udøver volden, mulighed for at tage ansvar for dine handlinger, f.eks. ved at fortælle børnene, hvorfor du har søgt hjælp, samt hvordan du vil ændre dig.

Behandling til børn

Børn inviteres så tidligt som muligt med til en familiesamtale. Hvorvidt et barn har brug for sit eget behandlingsforløb vurderes ud fra en eller flere samtaler med jer, forældre, og barnet. Disse afklarende samtaler har fokus på barnets oplevelser, reaktionsmønstre og mestringsstrategier, samt barnets generelle fysiske og psykiske trivsel. Hvis det besluttes at et behandlingsforløb vil være til gavn for barnet, afdækkes det om forløbet skal bestå af individuelle samtaler, gruppeforløb eller familiesamtaler. Børn i voldsramte familier kan have meget glæde af at starte i gruppebehandling. I gruppen får børnene mulighed for at møde og spejle sig i andre børn, der kender til de tanker og følelser, som børn ofte tror at de er alene om at have. At møde andre børn, der er i samme situation som én selv, betyder at det føles mere trygt at åbne op og tale om tanker.

I behandlingen til børn skelnes mellem støttende samtaleforløb og bearbejdende samtaleforløb. I de bearbejdende forløb arbejdes med traumefokuseret narrativ terapi, men det er først forsvarligt at starte det bearbejdende forløb, når der er en stabil situation i hjemmet. Læs mere om de støttende samtaler her, og om de bearbejdende samtaler her.