Behandling

Vi hjælper hele den voldsramte familie

Dialog mod Vold har tilbud til den, der udøver volden, til partneren og til eventuelle børn

Volden er altid voldsudøverens ansvar, derimod kan konflikter og konfliktoptrapning være et fælles ansvar. Vores indsats er i første omgang altid rettet mod at stoppe volden og stabilisere situationen. Opstarten vil altid foregå individuelt for både udøver og partner. Når volden er stoppet og situationen er stabiliseret, vil vi også arbejde med hvordan I som par, hver især og sammen, kan undgå konflikter og nedtrappe dem, når de opstår. Dette gør vi både individuelt, i gruppe og med parterapi.

Du kan her se en oversigt over de forskellige elementer, som et behandlingsforløb kan indeholde: oversigt over behandlingsforløb

BEHANDLINGSFORLØB TIL DEN, DER HAR UDØVET VOLD

Udredningen – det indledende forløb
Behandlingsforløbet skræddersys, så det møder dine behov og problemer bedst muligt. I de indledende samtaler har vi fokus på at stoppe volden her og nu, samt at afklare dine mål for behandlingen. Du vil også blive præsenteret for nogle spørgeskemaer, som hjælper os til at afklare, hvordan det videre forløb bedst tilrettelægges for at indfri dine mål for behandlingen.

Vi inddrager hele familien tidligt i forløbet for at få et helhedsbillede af din situation. Det gør vi for at sikre at forløbet tilrettelægges på en måde, der giver mening for både dig og dine nærmeste. Hvis du har børn, vil vi, som en del af det indledende forløb, invitere dig og din nuværende eller tidligere partner til en forældresamtale, samt en familiesamtale med deltagelse af jeres børn.

Forældresamtalen har fokus på dine børns trivsel og behov. Børn bliver påvirket af at vokse op i familier, hvor vold og konflikter er til stede. Børnene ser, hører og ved ofte meget mere, end de voksne er klar over. Derfor undersøger vi i forældresamtalen sammen med jer, hvad I tror, børnene oplever af vold, konflikter og dårlig stemning i hjemmet.

Familiesamtalen har til hensigt at belyse dine børns perspektiv og deres ønsker for forandringer i familien. Dertil er familiesamtalen ofte en god anledning til, at du kan fortælle dine børn, hvorfor du har søgt hjælp, og hvad det er, du ønsker at arbejde på i dit forløb i Dialog mod Vold. På den måde mærker børnene at du tager ansvar for dine handlinger, og at I som forældre arbejder på at ændre situationen i hjemmet. Derved fritages børnene for det ansvar, de ofte oplever at have, for det, der sker i hjemmet.

I afslutningen af udredningsfasen opsummerer vi sammen med dig den viden, vi er nået frem til om dig, din baggrund og dine mål for behandlingen. På den baggrund giver vi dig en tilbagemelding på hvordan vi mener, vi bedst kan sammensætte et behandlingsforløb, som imødekommer dine (og dine familiemedlemmers) behov.

Behandlingen
Individuelle terapeutiske samtaler
Du vil her bl.a. undersøge, hvad der trigger dig, når du bliver grebet af din vrede og hvorfor du kommer til at skade dine nærmeste. Du vil få hjælp til at finde andre måder at håndtere konflikter på.

Gruppeforløb
I gruppebehandling tages der blandt andet udgangspunkt i nuværende og tidligere oplevelser af konflikter, vold og samspil med andre. Herunder også temaer for eksempel omkring konfliktløsning og kommunikation.

Fællessamtaler
Med jævne mellemrum vil vi gerne tale med både dig og din partner, hvis du er i et parforhold. Så kan vi sammen finde ud af, om vi er på rette spor.

Parterapi
Enkelte par tilbydes parterapi som den centrale del af behandlingen. Det afhænger af, om volden er stoppet ved opstart, og om vi tror, det vil hjælpe jer bedst.

Familiesamtaler 
Nogle familier tilbydes familiesamtaler som en central del af behandlingen. Her er der mulighed for som familie at tale om, hvad der er sket i fortiden, og hvordan I hver især har været påvirket af dette. Her kan børnene blive støttet i at sætte ord på oplevelser, følelser og tanker, som de har fundet svære at tale om før. I familiesamtalerne kan vi også støtte jer som forældre i nye og mere hensigtsmæssige måder at takle konflikter i familien på. Dertil er der mulighed for som familie at sætte ord på fælles håb og drømme for fremtiden og at tale om, hvordan det kan realiseres i virkeligheden.

BEHANDLINGSTILBUD TIL PARTNERE
Partnere, der ønsker at blive i forholdet efter volden, eller har et tæt samarbejde omkring børn, tilbydes et forløb med terapeutiske samtaler. Under forløbet vil der være fællessamtaler, hvor begge parter er til stede.

Såfremt I vælger at blive sammen, er det vores erfaring, at det er mest hjælpsomt, hvis begge parter får støtte til fremover at finde nye måder at løse uenigheder og konflikter på. Vi mener, at ansvaret for volden fuldt ud ligger hos den, der udøver – men begge kan have en andel i at optrappe en konflikt, som det er vigtigt at undersøge og forandre.

Partneren inviteres til en samtale hos en anden behandler i Dialog mod Vold. Det er i første omgang en rådgivende/vejledende samtale, hvor vi taler om sikkerhedsplaner, og sammen planlægger det videre forløb.

Udredningen, de indledende samtaler
Partner inviteres til samtale hos egen behandler. I første omgang fokuseres der på rådgivning og sikkerhedsplaner. Herefter indgår også spørgeskemaer, som hjælper os til at afklare, hvordan vi sammen planlægger det videre forløb.

I løbet af udredningen, kan der også afholdes både fællessamtaler, forældresamtaler og familiesamtaler.

Behandlingen
Individuelle terapeutiske samtaler

Fokus vil være på voldens betydning for dig og familien, og på at støtte dig i tage vare på dig selv og eventuelle børn.

Fællessamtaler
Med jævne mellemrum kan du blive inviteret til fællessamtale hvor vi vil tale med både dig og din partner. Her kan vi undersøge, om vi er på rette spor.

Parterapi
Enkelte par tilbydes parterapi som den centrale del af behandlingen. Det afhænger af, om volden er stoppet ved opstart, og om vi tror, det vil hjælpe jer bedst.

Familiesamtaler 
Nogle familier tilbydes familiesamtaler som en central del af behandlingen. Her er der mulighed for som familie at tale om, hvad der er sket i fortiden, og hvordan I hver især har været påvirket af dette. Her kan børnene blive støttet i at sætte ord på oplevelser, følelser og tanker, som de har fundet svære at tale om før. I familiesamtalerne kan vi også støtte jer som forældre i nye og mere hensigtsmæssige måder at takle konflikter i familien på. Dertil er der mulighed for som familie at sætte ord på fælles håb og drømme for fremtiden og at tale om, hvordan det kan realiseres i virkeligheden.

BEHANDLING TIL BØRN I VOLDSRAMTE FAMILIER
Børn inviteres så tidligt som muligt med til en familiesamtale. Hvorvidt et barn har brug for sit eget behandlingsforløb vurderes ud fra en eller flere samtaler med barnets forældre og barnet. Her er fokus på barnets oplevelser, barnets reaktionsmønstre og mestringsstrategier samt barnets generelle fysiske og psykiske trivsel. Når vi beslutter at et behandlingsforløb vil være til gavn for barnet, afdækker vi om forløbet skal bestå af individuelle samtaler, gruppeforløb eller familiesamtaler.

Uanset hvilken type behandlingstilbud, der er tale om, vil inddragelse af barnets forældre være en del af barnets behandling.

Børnegrupper
Børn i voldsramte familier kan have meget glæde af at starte i gruppebehandling. I gruppen får børnene mulighed for at møde og spejle sig i andre børn, der kender til de tanker og følelser, som man ofte tror at man er alene om at have. At møde andre børn, der er i samme situation som én selv, betyder at det føles mere trygt at åbne op og tale om tanker.