Anvendte metoder

Vi arbejder struktureret ud fra veldokumenterede metoder

Med udgangspunkt i udredningsfasen, udarbejdes en forandringsteori for dig og din familie, med mål for behandlingen. Denne bliver retningsgivende for både behandlingsindsats samt valg af metode. Flere metoder kan inkluderes i behandlingen og hovedsagligt anvendes følgende metoder: Systemisk, narrativ, mentaliseringsbaseret, kognitiv og mindfullness. For løbende at tilpasse behandlingen optimalt til dig, anvender vi FIT – Feedback Informed Treatment. Det betyder at der efter hver session kort samles op på, om samtalen har været nyttig for dig.

Du kan læse mere om vores dokumentationsarbejde her.

Systemisk metode

I arbejdet med hele familien er fokus på at inddrage alle de perspektiver, der kan fås adgang til. Fokus er på familiens indbyrdes relationer og på hvordan forandring hos det ene familiemedlem fører til forandring i hele familien.

Mentaliseringsbaseret metode

Mentaliseringsbaserede metoder inddrages med det formål at øge dine evne til at kunne forstå din egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Ved at styrke din mentaliseringsevne opnås større forståelse af både dig selv, din partner og dine børn, og derved et bedre fundament til at indgå i sunde relationer.

Kognitiv metode

Vi anvender kognitive metoder som CBT, ACT, og CFT. Fokus er på sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger samt på, hvordan du kan forholde dig til dine egne tanker og følelser, således at dine handlinger bliver i overensstemmelse med, hvordan du gerne vil at dine nære oplever dig.

Mindfullness

Når det er svært at tænke anderledes om en situation, kan f.eks. mindfullness inddrages i behandlingen. Det kan bidrage til øge din bevidsthed og din evne til at være til stede i nuet med de tanker og følelser, du har. Du træner at registrere og acceptere tanker uden at handle på dem eller give en positiv eller negativ bedømmelse af dem. Derved kan du bedre være i negative følelser og tankemønstre, uden at reagere med vold.

Narrativ metode

Narrativ terapi bruges til at adskille problemet og personen, så det bliver klart for alle at det er problemet, der er problemet og ikke personen, der er problemet. Den narrative tilgang bidrager til at dreje fokus mod færdigheder og kompetencer i første omgang, og på denne måde styrkes en identitet om at være noget andet, end voldsudøver eller voldsudsat.

Narrativ terapi bruges også i behandlingen af børn. Formålet er, at skabe fokus på barnets behov og sikre tryghed i familien. Traumet, som volden har forårsaget, skal ikke dominere barnets identitet, så aktiviteterne er rettet mod, at børnene oplever at kunne mestre eget liv. Når vi arbejder med narrativ terapi til børn skelner vi mellem støttende samtaleforløb og bearbejdende samtaleforløb. Læs mere om de støttende samtaler her, og om de bearbejdende samtaler her.